Wet Langdurige Zorg

Zorg en Dienstverlening biedt tevens zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen. Nieuw is dat vanaf 1 januari 2021 ook volwassenen met een psychische stoornis, zorg vanuit de Wlz krijgen. Eerder kwam deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de gemeente (Wmo).

De Wlz is primair gericht op mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben vanwege:

 • een somatische aandoening of beperking;
 • een psychogeriatrische aandoening of beperking;
 • een verstandelijke handicap;
 • een lichamelijke handicap;
 • een psychische stoornis (volwassenen);
 • een zintuiglijke handicap:
  • een visuele handicap; of
  • een auditief-communicatieve handicap; of
  • een (zeer) ernstig spraakstoornis of taalstoornis.

Er is binnen de Wlz steeds meer diversiteit in achtergronden en complexiteit van problematiek. Dit vraagt om zorgorganisaties die maatwerk bieden en flexibel zijn, deskundig personeel inzetten en samenwerken met andere zorgorganisaties. Voor sommige cliënten met een complexe zorgvraag is het lastig om binnen een acceptabele wachttijd een passende verblijfsplek te vinden. Deze mensen zoek een plek waar zij zich thuis voelen en waar zij de kwalitatief goede zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit is in samenhang met de missie en visie van de instelling. Zorg en Dienstverlening Op Maat blijft voortdurend in dialoog met belanghebbende partijen om hulpbehoevende mensen adequaat van dienst te kunnen zijn. Doordat er minimale wachtlijsten zijn, kunnen hulpbehoevenden op korte termijn bij de instelling terecht.

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) streeft Zorg en Dienstverlening  Op Maat goede zorg te leveren. Deze wet omschrijft goede zorg als zorg van goede kwaliteit en goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Dit staat gelijk aan de definitie van goede zorg binnen de instelling. In de wet is ook geregeld dat de instelling op verzoek informatie moet verstrekken over de aangeboden zorg en de kwaliteit moet bewaken en ook daarover informatie moet geven.