Privacy Reglement

De missie van Z&D Op Maat is: ‘Met alles dat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden.’

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten, medewerkers en betrokkenen. Z&D Op Maat zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.

Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld voor cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. Z&D Op Maat geeft hiermee richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Kortom: Z&D Op Maat vindt uw privacy belangrijk. We leggen in ons privacy statement uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan Z&D Op Maat jou kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt Z&D Op Maat persoonsgegevens?

Z&D Op Maat verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. Z&D Op Maat verwerkt persoonsgegevens van cliënten, leerlingen van de scholen van Z&D Op Maat, medewerkers en andere betrokkenen.

Hoe gaat Z&D Op Maat met uw persoonsgegevens om?

Z&D Op Maat bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen Z&D Op Maat mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van Z&D Op Maat hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Met wie deelt Z&D Op Maat uw persoonsgegevens?

Z&D Op Maat werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor Z&D Op Maat noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. Z&D Op Maat doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij uw gegevens heeft gekregen. Deze dienstverleners mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Ze mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Cookies

Z&D Op Maat maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Z&D Op Maat gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website van Z&D Op Maat. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
  • Google Analytics: Z&D Op Maat neemt Google Analytics af van Google. Dit is een dienst die cookies op onze website plaatst. Z&D Op Maat krijgt van Google rapportages over de wijze waarop van onze website gebruikt wordt gemaakt. Hierdoor kan Z&D Op Maat de kwaliteit en effectiviteit van de website meten. Z&D Op Maat gebruikt Google Analytics op de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgeschreven wijze. Z&D Op Maat deelt geen persoonsgegevens met Google.

Wat zijn uw rechten?

Een cliënt of betrokkene heeft de volgende rechten:

  1. Recht op informatie en inzage. Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben, dan kunt u dat aan ons vragen.
  2. Recht op correctie/verwijdering. Vindt u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.
  3. Recht op beperking. In sommige gevallen kunt u Z&D Op Maat vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.
  4. Recht op bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door Z&D Op Maat. Z&D Op Maat zal beoordelen of zij aan uw bezwaar tegemoet kan komen.

Governance code

Zorg en Dienstverlening Op Maat heeft de Zorgbrede Governance Code geborgd in de organisatie. Zo is er sprake van een meervoudige samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC). Conform de Code zijn de Commissarissen geworven via een openbare  procedure aan de hand van een profiel.