Missie en Visie

Zorg en Dienstverlening Op Maat staat er voor de mensen en levert zorg op maat. Aansluitend op de wensen en behoeften van cliënten wordt de zorg vormgegeven. Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven.

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. Onze missie is om betekenisvol te zijn voor alle mensen met wie en voor wie werken. Het is voor ons gewoon om met hart en ziel te gaan voor het welbevinden van onze cliënten. We laten ons daarbij leiden door onze inspiratie, onze identiteit biedt hierbij houvast. We doen bijzondere dingen om het gewone, ondersteuning van mens tot mens, mogelijk te maken. Deze missie vormt de drijvende kracht achter de werkzaamheden van alledag binnen de organisatie. We realiseren onze missie door een respectvolle en humane behandeling en bejegening, door te werken aan het versterken van de veerkracht van de cliënt en door cultuursensitief en intercultureel competent te zijn.

Cliëntgerichtheid

Bij Zorg en Dienstverlening Op Maat staat de cliënt centraal. Wij vinden het van belang dat mensen betekenis kunnen geven aan hun leven, waarbij er gestreefd wordt naar doelen. Hierbij wordt er dan ook gewerkt aan de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en identiteitsontwikkeling van cliënten. Wij bouwen relaties op met de cliënt en doen actief aan cliëntmanagement. Er wordt gedoeld op zichtbare resultaten (resultaatgericht werken). Ons motto is: van overleven naar leven.

Perspectief bieden

Door begeleiding op maat bieden we toekomstperspectief aan mensen met een (langdurige) zorgvraag, psychische problematiek en mensen met een straf of maatregel. We sluiten daarbij aan bij hun mogelijkheden, motivatie en behoeften. Het toekennen van vrijheid is hierin noodzakelijk om voortuitgang te realiseren en recidive of terugval te voorkomen en een stapsgewijze terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken.

Brede oriëntatie op belanghebbenden

Als Zorg en Dienstverlening Op Maat streven we naar optimale samenwerking met belanghebbende organisaties, zoals de Reclassering en Justitie, de gemeenten, collega-zorginstellingen en financiers. We geloven in samenwerking en overleg. Daarbij zijn we voorstander van openheid over onze prestaties. We werken daar zelf hard aan door een heldere registratie. De organisatie ervaart een zowel een sociale als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor het goed functioneren van de zorgketen dragen alle betrokken instanties, ieder vanuit hun eigen perspectief, gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Samen wordt de kwaliteit en veiligheid van de zorg geborgd en verbeterd.

Medewerkers

Iedere medewerker van Zorg en Dienstverlening Op Maat is uniek. Vanuit zijn of haar eigen professie levert deze een belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. De medewerker staat in het centrum van zijn of haar eigen loopbaan. De eigen wens, in samenhang met de mogelijkheden enerzijds, en binnen de geldende kaders anderzijds, is bepalend en richtinggevend voor het werken binnen Zorg en Dienstverlening Op Maat. De instelling ondersteunt, als werkgever, de medewerker in de uitoefening van zijn of haar functie en heeft een stimulerende rol met betrekking tot ontwikkeling binnen het huidige of wenselijke functiegebied.

Onze medewerkers hebben uitdagende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. In het werken met de forensische doelgroepen is de bejegeningsstijl van alle medewerkers belangrijk voor een succesvol begeleidingstraject. De medewerkers zijn professioneel, deskundig en vormen een aanspreekpunt voor zowel cliënten als externen. Professionals zijn scherm op veiligheidsrisico’s tijdens de zorg. Leren en reflecteren is een relevant onderdeel van het stelsel.