Begeleid Wonen

Wanneer men vanwege psychosociale problemen niet zelfstandig kunt wonen, is het bij Zorg en Dienstverlening Op Maat mogelijk om begeleid te wonen. De organisatie heeft op verscheidene locaties woonvoorzieningen (zowel ambulant als woongroepen). Op basis van de gestelde indicatie, hulpvraag en wensen en behoeften wordt er gestreefd om cliënten te begeleiden in een passende leefomgeving.

Zorg en Dienstverlening Op Maat heeft een woonvoorziening in Hoenderloo. Het gaat hierbij om een gebouw met meerdere individuele slaapkamers en gezamenlijke ruimtes zoals de keuken, douche en woonkamer. Zowel binnen- als buitenshuis worden er activiteiten uitgevoerd en worden cliënten ondersteund in de opbouw van ritme en structuur in het alledaagse leven. Afhankelijk van de opgestelde doelen in het ondersteuningsplan worden activiteiten ondernomen. Het doel van begeleid wonen is doorstoom; de organisatie streeft naar de verhoging van de zelfredzaamheid van de cliënten zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Afhankelijk van de huidige situatie wordt de begeleiding vormgegeven en frequent geëvalueerd.

Midden in de samenleving

Verspreid over heel Nederland wordt forensische zorg geboden. De aanbieders voor forensische zorg bevinden zich midden in de samenleving. Dit vraagt instellingen om zich te verhouden tot die omgeving. Zorgprofessionals zijn zich hiervan bewust en kijken niet alleen naar de belangen van de forensische cliënt, maar naar alle belangen.

Het komen en gaan van forensische cliënten heeft impact op de directe omgeving van de instelling. Daarom onderhoudt Zorg en Dienstverlening actief contact met omwonenden, externe betrokkenen, gemeente en politie. De instelling is open over wat voor instelling zij zijn en wat voor cliënten op locatie verblijven. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat omwonenden kunnen doen bij vervelende situaties of incidenten. De instelling is goed bereikbaar voor vragen van buurtbewoners. In geval van nood wordt de omgeving van de instelling snel, juist en zo volledig mogelijk geïnformeerd. Dit geldt in het bijzonder voor omwonenden en slachtoffers.

Huisvesting speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van leven van mensen met een (langdurige) zorgvraag. Zorg en Dienstverlening Op Maat streeft ernaar om passend verblijf aan te bieden voor deze mensen. Dit wordt adequaat afgestemd met de cliënt, het sociale netwerk en andere belanghebbende partijen.